ติดต่อเรา

กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค (กสภ)
(Regional Educational Administration Promotion and Development Division: REAPDD)

กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


                                          กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 02-280-2723 โทรสาร 02-280-0248    

                                  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์ 02-281-8881 โทรสาร 02-281-8880

                                  กลุ่มส่งเสริมการบริหารการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์/โทรสาร 02-281-6306

                                  กลุ่มสนับสนุนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์/โทรสาร 02-280-5302

                                  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์ 02-281-8881 โทรสาร02-281-8880

                                  กลุ่มบริหารจัดการด้านภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์/โทรสาร 02-280-2725

                                  กลุ่มติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาในภูมิภาคโทรศัพท์ 02-282-9639 โทรสาร 02-280-0248

 

 

 

 


Print   Email