การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลถ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี นายวีระ แข็งกลิการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ ZoomPrint   Email