การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

          (25 พ.ย. 2564) สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 3) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  4) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 22 - 27 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดในการประชุมครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยท่านผู้บริหารระดับสูง ท่านผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความเชี่ยวชาญยิ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาการทำงาน ในระดับพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 57 คน อาทิแช่น นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 13, นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10, นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1, นายชาร์รีฟท์  สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส, นางสาวชนิตา ไกรเพชร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น 

 

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.


Print   Email