การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.  สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อน งานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ เช่น กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย การบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

ภาพ  : กลุ่มบูรณาการการศึกษา สบศ.สป.
ข่าว : กลุ่มบูรณาการการศึกษา สบศ.สป.


Print   Email