การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม Hits: 181

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ฯ ประจำปี 2565 และที่ประชุมอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5, 8, 12, 14  เป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ (ที่คงค้างประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓) จำนวน 62 แห่ง แห่งละ 5,000 บาท เป็นเงิน 310,000 บาท และให้คณะทำงานเครื่องมือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จและนำไปใช้ในปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

 

 

ภาพ : กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.
ข่าว : กลุ่มบูรณาการการศึกษา สบศ.สป.

Print