แบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ EIT) 


Print   Email

Related Articles