ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook และ YouTube


Print   Email

Related Articles