ขอเชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานชาติสิริธร และโครงการพระราชดริในจังหวัดเพชรบุรี

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์การเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จึงขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนศึกษาเรียนรู้ ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี ตามไฟล์เอกสารดาว์โหลดด้านล่าง


Print   Email

Related Articles