สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 4317 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่องรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตฯ


Print   Email

Related Articles