สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0028/ว 0003 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม


Print   Email

Related Articles