อำนาจหน้าที่

          สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา (สบศ.) เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบูรณาการการศึกษาและกิจการการศึกษาในระดับกระทรวง ระดับภาค และระดับจังหวัดในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          ๑. ดำเนินการงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

          ๒. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในระดับกระทรวงงานระดับภาคและรดับจังหวัด ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการปฏิรูปประเทศ

          ๓. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แนวทาง มาตรการ ในการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน นโยบายเฉพาะด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ๔. กำกับ ดูแล ส่งสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ๕. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ รายงาน เหตุภัยพิบัติและภาวะวิฤตทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

          ๖. ติดตาม ประเมินผล และรายงานการบูรณาการการศึกษาและกิจการการศึกษาของกระทรวงสึกษาธิการ

          ๗. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

          ๘. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ประสานงานกิจการการศึกษาและปฏิบัติงานตามนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน นโยบายเฉพาะด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกัฬาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ๙. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


Print   Email